• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Menaxhimi i emergjencave (BA)

Qëllimet mësimore të programit:

Deri në mbarimin e programit, studentët do të pajisen me njohuri dhe do t’i kuptojnë të gjitha sferat e veçanta të menaxhimit të emergjencave: procedurat e menaxhimit, organizimin teorik dhe praktik, menaxhimin e programeve preventive, menaxhimin e vendit te ngjarjes, përpilimin e raporteve etj;

Studentët me sukses do të mund t’i zbatojë njohuritë e fituara nga lëmi i menaxhimit të emergjencave;

 • T’i vlerësojë problemet në bazë të kontekstit, relevancës dhe rëndësisë të tyre dhe t’i ndërlidh informacionet relevante dhe burimet kyçe nëpërmjet mjeteve elektronike ose mjeteve tjera;
 • T’i vlerësojë problemet dhe të gjejë zgjidhje për lidhur me zbatimin e sistemit te emergjencave në shtet, t’i formulojë argumentet për problemet kryesore dhe sferat kontraverze dhe të prezantojë mendim racional të bazuar në materiale relevante;
 • T’i njohë argumentet potenciale alternative dhe dëshmitë kundërthënëse sipas mendimit të vetë dhe t’i prezantojë;
 • Të demonstrojë mendimin e lirë dhe aftësi për të ofruar nxitje kritike për njohuritë e fituara për probleme individuale dhe të jetë konstruktiv në progresin profesional.

 

Struktura e programit studimor, kushtet e studimit, niveli, moduli, kreditë

Programi i studimeve nga fusha e menaxhimit të emergjencave do të zgjas  3 vjet me nga 2  semestra, nga studentët kërkohet t'i kompletojnë 180 kredi ECTS, varësisht se a kanë përfunduar sistemin tre vjeçar (180 ECTS). 

 Lëndët në semestra janë të obligueshme dhe zgjedhore, ndërsa për secilin semestër studentët janë të obliguar të zgjedhin nga një lëndë zgjedhore. Çdo lëndë e obligueshme e dëgjuar që me sukses është kaluar në provim, studentit do ti sjell 6 (gjashtë) ECTS kredi. Në semestrin e katërt studentet do të kenë punën praktike dhe hulumtim praktik dhe temën e diplomës ne funksion te formimit profesional dhe shkencor të cilat kane edhe numrin e përcaktuar te kredive.

Bartësit e programit në Prishtinë
#1 Ibush Luzha
#2 Imerlije Alili
#3 Milazim Shabani 
#4 Violeta Koleci