• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Afatet për aplikim

Nëpërmjet aplikimit , kandidati shpreh interesin për te vijuar studimet universitare  pran Kolegjit “Biznesi” ne programin e studimeve te zgjedhur prej tij. Kolegji ne baze te  konkursit publik për numrin e studenteve qe do te pranohen  si dhe kritereve , vendosë  për pranimin e tyre. 

Aplikimi behet nëpërmjet plotësimit te formularit te aplikimit :

 • Ne mënyrë të drejtpërdrejte duke aplikuar në Kolegjin “Biznesi” ;
 • Në mënyrë online duke aplikuar përmes aplikacionit online në webfaqe të Kolegjit
 • Nëpërmjet internetit duke shkarkuar formularin e aplikimit dhe duke dërguar atë ne adresën e Kolegjit “Biznesi”;
 • Nëpërmjet  shërbimit postar duke dërguar formularin e aplikimit në adresë të Kolegjit “Biznesi” . 

Afatet për aplikim bëhen të ditura sipas shpalljes publike ne mjetet e informimit publik ose ne ueb faqen e Kolegjit ”Biznesi” duke përcaktuar kushtet e pranimit dhe numrin e studentëve që do të pranohen sipas programeve të akredituara dhe nivelit të studimeve BA dhe MA .

Dokumentet e nevojshme për aplikim janë:

 • Aplikacioni i Kolegjit ”Biznesi”;
 • Dëftesa dhe diploma e shkollës së mesme ;
 • Certifikata e lindjes;
 • Dy fotografi për indeks;