• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Pranimi dhe regjistrimi

Kolegji “Biznesi” duke u bazuar ne statutin dhe rregulloret e tij përcakton kriteret  minimale te pranimit për secilin program te studimit te akredituar  dhe i publikon ne baze te shpalljes publike ne mjetet e informimit publik ose ueb faqen e tij.

Për të ndjekur studimet pranë Kolegjit ”Biznesi” kandidatet, shtetas të  Republikës se Kosovës ose të  huaj duhet :

 • Të vërtetojnë me dëftesa dhe diplomë mbarimin e një shkolle të mesme ;
 • Te vërtetoj me dokument zyrtarë transferimin nga një institucion i  arsimit të lartë;
 • Certifikata e lindjes;
 • Dy fotografi për indeks;
 • Të pranojë të paguajë tarifën e studimeve;
 • Për shtetasit e huajë nostrifikimi i diplomës nga MASHT e Republikës së Kosovës. 

Pranimi dhe regjistrimi i studentëve  pranë kolegjit ”Biznesi”  bëhet si studentë të rregullta  ( me kohë të plotë)  ose me korrespodencë ( me kohë të pjesshme ).