• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

Syllabuset BANKA DHE FINANCA NË BIZNES (BA)

BANKA DHE FINANCA NË BIZNES (BA)   viti I-rë

Viti I-rë

 

SEMESTRI I-rë

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

Hyrje në Informatikë

O

Dr.RamadanBeqiri

Shkarko

Anglishtja Ekonomike

O

Dr.Agnesa Çanta

Shkarko

Mikroekonomia I

O

Dr.ArianaXhemajli

Shkarko

Statistikë ekonomike

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Kontratat në biznes

O

Mr.HalimKuliqi

Shkarko

 

 

 

 

SEMESTRI II-të

 

Shkrim akademik

O

Dr.Afrim Alili

Shkarko

Matematikë Ekonomike

O

Dr.RamadanBeqiri

Shkarko

Bazat e Kontabilitetit

O

Dr.BrikendaVokshi

Shkarko

Makroekonomia I

O

Dr.ArianaXhemajli

Shkarko

Sociologji Ekonomike

Z

Mr.ErjonaRama

Shkarko

E Drejta Biznesore

Z

Dr.Alush Kryeziu

Shkarko

 

BANKA DHE FINANCA NË BIZNES (BA)   viti II-të

Viti II-të

 

SEMESTRI III-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

Menaxhimi i Turizmit

O

Dr .Fatbardha Jashari

Shkarko

Marketing

O

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

Biznesi i Vogël dhe i Mesëm

O

Dr .Fatbardha Jashari

Shkarko

Financat

O

Dr .Agim Berisha

Shkarko

Informatikë në biznes

Z

Dr.Ramadan Berisha

Shkarko

SEMESTRI IVtë

 

Financat e Korporatave

O

Mr .Kujtim Raçi

Shkarko

Integrimet Ekonomike Evropiane

O

Dr.ArianaXhemajli

Shkarko

Kontabiliteti financiar

O

Dr.BrikendaVokshi

Shkarko

Menaxhim

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Makroekonomia II

O

Dr.BrikendaVokshi

Shkarko

Anglishtja Ekonomike II

Z

Dr.Agnesa Çanta

Shkarko

 

BANKA DHE FINANCA NË BIZNES (BA)   viti III-të

Viti III-të

 

SEMESTRI V-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

Biznesi ndërkombëtar

O

Dr.Ariana Xhemajli

Shkarko

Financat publike

O

Dr .Agim Kastrati

Shkarko

Bankat dhe afarizmi bankar

O

Dr.ShpetimRezniqi

Shkarko

Hyrje në Vendosje

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Bazat e Menaxhimit financiar

Z

Dr.ShpetimRezniqi

Shkarko

Ekonomia e tranzicionit

Z

Dr.MustafKadriaj

Shkarko

 

 

 

 

SEMESTRI VI-të

 

Ekonomia e sigurimeve

O

Dr .Agim Kastrati

Shkarko

Kontroll dhe revizion

O

Dr.BrikendaVokshi

Shkarko

Analizë financiare

O

Dr .Vehbi Imeri

Shkarko

Tregu financiar dhe institucionet financiare

O

Dr .Agim Berisha

Shkarko

Punimi i diplomës

O