• Kolegji Biznesi

  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 • Kolegji Biznesi


  Kolegji "Biznesi"
  Vend i dijes dhe suksesit...
 

SYLLABUSET MENAXHIMI I EMERGJENCAVE (BA)

MENAXHIMI I EMERGJENCAVE (BA) viti I-rë

Viti I-rë

 

SEMESTRI I-rë

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

Statistika në Emergjenca

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Hyrje në Menaxhimin e emergjencave

O

Dr.Kudusi Lama

Shkarko

Hyrje në të drejtën e emergjencave

O

Dr.IbushLuzha

Shkarko

Praktikë në Emergjenca

O

Mr.RrahmanSefedini

Shkarko

Informatika në Emergjenca

O

Dr.RamadanBeqiri

Shkarko

 

 

 

 

SEMESTRI II-të

 

Menaxhimi i mbrojtjes nga zjarri

O

Dr.Milazim Shabani

Shkarko

Matematika në Emergjenca

O

Dr.RamadanBeqiri

Shkarko

Burimet e energjisë

O

Dr.Xhevat Berisha

Shkarko

Kërkim – Shpëtimi në Emergjenca

O

Dr.Kudusi Lama

Shkarko

Shkrim akademik

Z

Dr .Afrim Alili

Shkarko

Anglishtja e emergjencave

Z

Dr.Agnesa Çanta

Shkarko

 

MENAXHIMI I EMERGJENCAVE (BA)  viti II-të

Viti II-të

 

SEMESTRI III-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

Materialet kimike dhe biologjike

O

Dr. Adem Musliu

Shkarko

Lufta kibernetike

O

Dr.RamadanBeqiri

Shkarko

Menaxhimi i emergjencave

O

Dr.VioletaKoleci

Shkarko

Eksplozivat dhe proceset e ndezjes

O

Dr.Milazim Shabani

Shkarko

Marketing

Z

Dr.Nexhmije Kabashi

Shkarko

Biznesi i vogël dhe i mesëm

Z

Dr. Fatbardha Jashari

Shkarko

 

 

 

 

SEMESTRI IV-të

 

Mjekësia në emergjenca

O

Dr. Adem Musliu

Shkarko

Menaxhim

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Praktika II – SOP

O

Dr.XhelalKepuska

Shkarko

Psikologjia në emergjenca

O

Mr. Valbona Ramaj

Shkarko

Mjetet dhe taktikat për mbrojtje nga zjarri

O

Dr.ImerlijeAlili

Shkarko

 

 

MENAXHIMI I EMERGJENCAVE (BA) viti III-të

Viti III-të

 

SEMESTRI V-të

 

Lëndët

O/Z

Mësimdhënësi

SYLLABUSET

Siguria e mbrojtja në punë - zjarri

O

Dr.Milazim Shabani

Shkarko

Praktika planifikuese në Emergjenca

O

Dr.IbushLuzha

Shkarko

Makinat dhe pajisjet teknike

O

Dr.ImerlijeAlili

Shkarko

Hyrje në Vendosje

O

Dr.Shyqeri Kabashi

Shkarko

Dinamika për mbrojtje nga fatkeqësitë

O

Dr.Xhelal Kepuska

Shkarko

 

 

SEMESTRI VI-të

 

Mbrojtja e ambientit

O

Dr.IbushLuzha

Shkarko

Sistemet nën shtypje

O

Dr.Xhevat Berisha

Shkarko

Proceset biokimike

O

Dr. Adem Musliu

Shkarko

Bazat e Menaxhimit strategjik

Z

Dr. Fatbardha Jashari

Shkarko

Bazat e Menaxhimit financiar

Z

Dr.ShpetimRezniqi

Shkarko

Punimi i diplomës

O