COWEB

COWEB ERASMUS+ 2027

Ne duam të ndërtojmë kapacitetin e IAL të BB-së për bashkëpunimin virtual ndërkombëtar si një pedagogji novatore në mësimdhënie dhe mësimnxënie, me fokus në bashkë-krijimin e hapësirave virtuale të të mësuarit dhe përmbajtjes së kurseve që do të nxisin aftësitë dhe kompetencat e shekullit të 21-të dhe do të adresojnë bashkëpunimin e ulët ndërkufitar midis studentë të rinj në rajonin e Ballkanit Perëndimor


 • Studentët e IAL të BB-së do të kalojnë përmes përmbajtjes dhe aktiviteteve virtuale bashkëpunuese dhe ndërvepruese të hartimit të kurseve me kolegë të tjerë nga rajoni dhe më gjerë. Kjo do ti ndihmojë ata të ndërtojnë aftësi dhe njohuri të aplikuara dhe të transferueshme shumë të rëndësishme për punësimin dhe perspektivat e karrierës në tregun modern të punës.
 • Stafi Akademik i IAL të BB-së do të njihet me pedagogji inovative dhe do të fitojë kapacitete të zgjeruara për të zhvilluar aktivitete mësimore më të avancuara nëpërmjet teknologjive bashkëkohore ndërvepruese, të cilat do të rrisin rëndësinë e praktikave të tyre të mësimdhënies me nevojat reale të industrisë dhe shoqërisë moderne. Kjo do të lehtësojë aktivitetet akademike bashkëpunuese me IAL-të partnere në BE.
 • Stafi administrativ i IAL-së së BB-së dhe autoritetet e tjera do të njihen me qasje të reja për shkëmbimin akademik ndërkombëtar nëpërmjet mjeteve ndërvepruese të bazuara në teknologji. Ata do të pajisen me rezultatet e projektit dhe praktikat dhe standardet më të mira të BE-së që do të miratohen në nivel institucional të IAL-së së BB-së, duke nxitur lehtësimin dhe njohjen formale të kredisë së moduleve bashkëpunuese virtuale. Kohëzgjatja: 2023-2026
 • Kodi i projektit
  2021-1-PT01-KA220-HED-000023406
  KA220-HED - Partneritete bashkëpunimi në arsimin e lartë
  Akronimi
  HACK-IT
  Titulli i Projektit
  Hackathon dhe Metodologji novatore të bazuara në TIK në Arsimin e Lartë
  Data e fillimit: 01/02/2022 Data e përfundimit: 31/01/2025
  Rreth
  Projekti Hackathon dhe Metodologjitë Inovative në Arsimin e Lartë të bazuar në TIK do të krijojë një rrjet të fortë partneriteti dhe një komunitet praktikash për të siguruar gatishmërinë dixhitale të palëve të interesuara brenda dhe jashtë partneritetit.
  Në kontekstin aktual të kërkesës aktuale për elasticitet, partnerët e projektit pranojnë rëndësinë e sfidave dhe përvojave unike të çdo institucioni gjatë pandemisë dhe ekspertizën e secilit partner që lejon të trajtojë me sukses pengesat.
  Është më e rëndësishme se kurrë që kjo ekspertizë të ndahet dhe të kombinohet në IAL të ndryshme për të maksimizuar përfitimet e të nxënit dhe për të mbajtur studentët të regjistruar pavarësisht çdo pengese që mund të hasin. Duke iu përgjigjur natyrës gjithnjë në ndryshim të situatës aktuale dhe avancimit të TI-së, një rrjet i fortë ekspertësh dhe komuniteti praktik i krijuar në kuadër të projektit synojnë të zhvillojnë partneritete dhe burime që mund të përdoren në mënyrë të qëndrueshme nga mësuesit e IAL-ve në përputhje me axhendën e aftësive të BE-së, Edukimi Dixhital. Plani i Veprimit, Zona Evropiane e Arsimit (EEA).
  Objektivat
  Projekti adreson imperativat për të krijuar arsimim të hapur më fleksibël dhe gjithëpërfshirës, si dhe të sigurtë të teknologjisë, i cili mund të ofrohet në mënyra online, të përziera dhe në distancë të mësimdhënies/mësimit. Projekti trajton rëndësinë e plotësimit të ekspertizës së mësuesve në njohuritë e përmbajtjes me kompetenca dixhitale dhe pedagogjike për të siguruar cilësi të lartë, aktive dhe transformuese të mësimdhënies/mësimit.
  Ai synon tu mundësojë mësuesve të zbatojnë dhe zhvillojnë praktika inovative në arsim në epokën dixhitale, të promovojnë dhe shpërblejnë përsosmërinë në mësimdhënie dhe zhvillimin e aftësive, të trajtojnë, të fokusohen dhe të shkelin boshllëqet dhe mospërputhjet në kompetencat e mësuesve, si dhe të zhvillojnë një qasje të gjithanshme për të nxënit e studentëve në një mënyrë që do të përmirësojë pjesëmarrjen dhe kënaqësinë aktive të mësuesit dhe nxënësit, bashkëpunimin efikas në mjediset e mësimdhënies/të nxënit.