Qendra e trajnimeve

Qendra për trajnim ka për qëllim trajnimin e stafit mësimdhënës, si dhe zhvillimin e përvojave nga fushat përkatëse të mësimdhënies dhe mesimnxenjes, sistemin e Bolonjës , avancimin e metodave kërkimore shkencore, avancimin e njohurive  nga fusha e teknologjisë informative, trajnime te avancuara nga gjuhet e huaja, etj. Deri me tani qendra e trajnimeve ka realizuar një numër te konsiderueshëm te trajnimeve