Syllabuset Menaxhment dhe ekonomiks (BA)

Menaxhment dhe ekonomiks (BA) Viti i I-rë

Menaxhment dhe ekonomiks (BA) Viti i II-të

Menaxhment dhe ekonomiks (BA) Viti i III-të