Syllabuset BANKA DHE FINANCA NË BIZNES (BA)

BANKA DHE FINANCA NË BIZNES (BA)   viti I-rë       

BANKA DHE FINANCA NË BIZNES (BA)   viti I-rë       

BANKA DHE FINANCA NË BIZNES (BA)   viti III-të