Juridik - LLB

Qëllimi dhe objektivat:

Qëllimi i Programit Studimor Juridik i Përgjithshëm LLB është të përgatisë të diplomuarin për të analizuar, planifikuar dhe realizuar në mënyrë të pavarur zgjidhjet për zhvillimin, dhe integrimin e shkathtësive dhe kompetencave në fushën Juridik i Përgjithshëm LLB në institucionet shtetërore të sistemit të drejtësisë, organizatat joqeveritare si dhe sektorin privat.
Programi Juridik (LLB) synon të nxjerrë të diplomuar dhe liderë të së ardhmes, të diplomuar të cilët kanë aftësi të zgjidhjes së problemeve dhe të bëjnë ndryshimin në drejtësi. Me anë të këtij programi studentët do të kenë mundësi të mendojnë dhe veprojnë si udhëheqës në fushën Juridike.
Zhvillimin e njohurive dhe shkathtësive bazë për fushat e jurisprudencës, administratës publike, sektorit publik dhe privat, që bazohet në njohuritë e arsimimit të tyre tipik të nivelit të mesëm të përgjithshëm, njohuri që mbështeten në botimet e reja, të cilat njohuri janë të mjaftueshme si informacion paraprak për fushën e tyre të studimit që kanë zgjedhur; Fitimin e njohurive në një mënyrë apo qasje profesionale ndaj punës ose profesionit të tyre, si jurist të së ardhmes dhe aftësi të demonstruara, zakonisht përmes identifikimit dhe mbështetjes së argumenteve dhe zgjidhjes së problemeve brenda fushës së tyre të studimit; Demonstrimin e njohurive mbi rendin juridik vendor dhe atë ndërkombëtar dhe posedimin e shkathtësive për të gjykuar në përputhje me standardet dhe të drejtën ndërkombëtare lidhur me të drejtat e njeriut

Rezultatet e mësim nxënies të programit

Programi Studimor Juridik LLB përgatitën studentët për të arritur objektivat e mësim nxënies të programit studimor duke siguruar që studentët të demonstrojnë arritjet e rezultateve të mësim nxënies të programit.

Rezultatet e mësim nxënies përfshijnë njohuritë, aftësitë dhe kompetencat që një i diplomuar në Juridik i Përgjithshëm LLB do të arrijë nga programi.

  • Rezultatet e mësim nxënies të Programit Studimor I diplomuari në Programin Studimor Juridik LLB
  • Arsimi akademik Të përgatis të diplomuarin si profesionistë në shkenca Juridike
  • Njohuri për zgjidhjen e problemeve Juridike Zbatoj njohuritë e bazave të shkencës juridike, njohuritë e shkencës dhe fushës të përshtatshme të shkencës juridike sipas kërkesave të përcaktuara
  • Analiza e problemit Identifikoj, formuloj, hulumtoj literaturën dhe zgjidh probleme juridike duke arritur në përfundime të vërtetuara.
  • Zhvillimi i Zgjidhjeve Analizoj dhe vlerësoj zgjidhje për problemet juridike dhe analizojnë dhe vlerësoj sisteme kooperativë juridike, komponentë ose procese që plotësojnë nevojat e specifikuara me konsideratë të duhur për të drejtat e njeriut, shëndetin dhe sigurinë publike, konsideratat kulturore, shoqërore dhe mjedisore.
  • Puna individuale dhe ekipore Funksionoj në mënyrë efektive si individ dhe si anëtar ose udhëheqës në ekipe të ndryshme dhe në mjedise shumë disiplinore
  • Komunikimi Komunikoj në mënyrë efektive me komunitetin e shkencave juridike dhe me shoqërinë në përgjithësi rreth aktiviteteve juridike duke qenë në gjendje të kuptoj dhe shkruaj raporte efektive, të hartoj dokumentacion, të bëj prezantime efektive dhe të jep dhe kuptoj udhëzimet e qarta
  • Profesionalizmi dhe shoqëria juridike Vlerësoj çështjet shoqërore, të sigurisë, ligjore dhe kulturore brenda konteksteve lokale, rajonale dhe globale, si dhe përgjegjësitë rrjedhëse të rëndësishme për praktikën profesionale të shkencave juridike
  • Etika Kuptoj dhe angazhohet për etikën profesionale, përgjegjësitë dhe normat e praktikës profesionale të shkencave juridike.
  • Të mësuarit gjatë gjithë jetës Njohë nevojën dhe të ketë aftësinë për tu angazhuar në mësim të pavarur për zhvillim të vazhdueshëm si profesionist në shkenca juridike

Prof.Ass.Dr.Mitasin Beqiri

Prof.Ass.Dr.Muhamet Binaku

Prof.Ass.Dr.Sedat Ismaili

Prof.Ass.Dr.Sejdefa Dzafce

Prof.Ass.Dr.Muhamet Racaj