Menaxhimi i emergjencave (BA)

Qëllimi dhe objektivat:

Programi studimor Menaxhimi i emergjencave synon të përgatis të diplomuar me njohuri kreativ dhe kompetenca të plota dhe lider të së ardhmes me aftësi për zgjedhjen e problemeve, dhe të aftë për ndryshime në shoqëri. Me anë të këtij programi studimor studentët do të kenë mundësi të mendojnë dhe veprojnë si menaxher të fushës së menaxhimit të emergjencave me një inegritet, etikë dhe përgjegjësi të plotë të veprimeve të tyre. Objektivat e programit studimor janë të përcaktuara si: promovimi i shkencës dhe traditës akademike; zhvillimi i veprimtarisë shkencore në fushën e emergjencave; krijimi dhe zhvillimi i raporteve të bashkëpunimit me institucionet arsimore e shkencore brenda dhe jashtë vendit në fushën e emergjencave dhe sistematizimi i problemeve në lidhje me menaxhimin e emergjencave.

Rezultatet e mësim nxënies të programit

Rezultatet e mësim nxënies përfshijnë njohuritë, aftësitë dhe kompetencat që një i diplomuar në programin: Menaxhimi i Emergjencave do të arrijë nga programi

 • Rezultatet e mësim nxënies të Programit Studimor Të diplomuarit në programin Menaxhimi i Emergjencave
 • Arsimi akademik Të përgatisë të diplomuarit si profesionistë në Programin Menaxhimi i emergjencave
 • Njohuri për zgjidhjen e problemeve në raste emergjente Zbatojnë njohuritë teorike dhe praktike mbi bazat e fushës së Menaxhimit të emergjencave, në situata të ndryshme gjatë intervenimeve në fatkeqësitë me origjinë natyrore dhe njerzore
 • Analiza e problemit Identifikojnë, formulojnë, hulumtojnë literaturën dhe zgjidhin probleme komplekse parandaluese ose menagjeriale gjatë intervenimeve në situate emergjente.
 • Dizajnimi/Zhvillimi i zgjidhjeve Dizajnojnë dhe vlerësojnë zgjidhjet për problemet në fushën e Menaxhimit të emergjencave, dhe vlerësojnë funksionimin e sistemeve dhe institucioneve përgjegjëse të lidhura me menaxhimin e emrgjencave, që reflektohet në ruajtjen e shëndetit të njeriut, ambientit jetësor dhe të mirave materiale.
 • Përdorimi modern i mjeteve Krijojnë, zgjidhin, përshtatin dhe aplikojnë teknika, dhe përdorin paisje moderne gjatë aktiviteteve intervenuese në raste emrgjente dhe identifikojnë nevojat për paisje të reja të mjeteve personale dhe të përgjithshme të ekipës intervenuese emergjente.
 • Puna individuale dhe ekipore Funksionojnë në mënyrë efektive si individ, si ekip ose udhëheqës i ekipeve të ndryshme intervenuese në ambiente të jashtme dhe të mbrendshme e posaqërisht intrevenimeve në kushte të jashtëzakonshme.
 • Komunikimi Komunikojnë në mënyrë efektive me institucionet relevante përgjegjëse rreth aktiviteteve para , gjatë dhe pas intervenimeve emergjencave duke qenë në gjendje të kuptojnë dhe shkruajnë raporte efektive, hartojnë dokumentacion, bëjnë prezantime efektive dhe japin dhe kuptojnë udhëzime të qarta.
 • Profesionalizmi dhe shoqëria në ekonomi Kuptojnë dhe vlerësojnë çështjet e përgjithshme të sigurisë, njohin anën ligjore brenda fushëveprimit, tregojnë përgjegjësi të vazhdueshme që lidhen me praktikën profesionale në fushën e emergjencave.
 • Etika Kuptojnë dhe angazhohen për etikën profesionale, përgjegjësitë dhe normat e praktikës profesionale në fushën e emergjencave.
 • Të mësuarit gjatë gjithë jetës Njohin nevojën dhe kanë aftësinë për tu angazhuar në mësim të pavarur gjatë gjith jetës për zhvillim të vazhdueshëm si profesionist i fushës së menaxhimit të emergjencave

Prof.Ass.Dr.Adem Musliu

Prof.Ass.Dr.Milazim Shabani

Prof.Ass.Dr.Faton Maloku

Prof.Ass.Dr.Imërlije Alili