SYLLABUSET MENAXHIMI I EMERGJENCAVE (BA)

MENAXHIMI I EMERGJENCAVE (BA) Viti i I-rë

MENAXHIMI I EMERGJENCAVE (BA)  viti i II-të

MENAXHIMI I EMERGJENCAVE (BA)  viti i III-të