COWEB

COWEB ERASMUS+ 2027

Ne duam të ndërtojmë kapacitetin e IAL të BB-së për bashkëpunimin virtual ndërkombëtar si një pedagogji novatore në mësimdhënie dhe mësimnxënie, me fokus në bashkë-krijimin e hapësirave virtuale të të mësuarit dhe përmbajtjes së kurseve që do të nxisin aftësitë dhe kompetencat e shekullit të 21-të dhe do të adresojnë bashkëpunimin e ulët ndërkufitar midis studentë të rinj në rajonin e Ballkanit Perëndimor


  • Studentët e IAL të BB-së do të kalojnë përmes përmbajtjes dhe aktiviteteve virtuale bashkëpunuese dhe ndërvepruese të hartimit të kurseve me kolegë të tjerë nga rajoni dhe më gjerë. Kjo do ti ndihmojë ata të ndërtojnë aftësi dhe njohuri të aplikuara dhe të transferueshme shumë të rëndësishme për punësimin dhe perspektivat e karrierës në tregun modern të punës.
  • Stafi Akademik i IAL të BB-së do të njihet me pedagogji inovative dhe do të fitojë kapacitete të zgjeruara për të zhvilluar aktivitete mësimore më të avancuara nëpërmjet teknologjive bashkëkohore ndërvepruese, të cilat do të rrisin rëndësinë e praktikave të tyre të mësimdhënies me nevojat reale të industrisë dhe shoqërisë moderne. Kjo do të lehtësojë aktivitetet akademike bashkëpunuese me IAL-të partnere në BE.
  • Stafi administrativ i IAL-së së BB-së dhe autoritetet e tjera do të njihen me qasje të reja për shkëmbimin akademik ndërkombëtar nëpërmjet mjeteve ndërvepruese të bazuara në teknologji. Ata do të pajisen me rezultatet e projektit dhe praktikat dhe standardet më të mira të BE-së që do të miratohen në nivel institucional të IAL-së së BB-së, duke nxitur lehtësimin dhe njohjen formale të kredisë së moduleve bashkëpunuese virtuale. Kohëzgjatja: 2023-2026