Botime universitare

Veprimtaria botuese e Kolegjit  “Biznesi” dhe stafit të tij akademik është një qeshje me rendësi prioritare në kuadër të zhvillimit akademik.

Veprimtaria botuese e Kolegjit "Biznesi" është mjaft e pasur. Prej themelimit  te tije e  deri me tani Kolegji “Biznesi” ka  botuar mbi 70 tituj shkencore ne funksion  te  pasurimit te fondit librare universitar. Stafi akademik  i  cili është i angazhuar  ne kuadër të Kolegjit”Biznesi” ka  një numër te madhe te botimeve shkencore dhe profesionale  nga fushat e studimit te tyre.

Botimi i revistës shkencore “Biznesi” është  është një veprimtari e rregullta e Kolegjit “Biznesi” duke botuar  dy numra brenda një viti akademik.

Disa nga botimet e Kolegjit BIZNESI
Nr., Titulli i librit, Autori, Viti i botimit

1, Hyrje në shkrim akademik, Dr.Ali Bajgora, 2007
2, Fenomenologjia e veprave penale kundër pasurisë të kryera nga të miturit, Dr.Ali Bajgora, 2008
3, Historia e shtetit dhe së drejtës, Dr.Kadri Bicaj, 2010
4, Taktika e shuarjes së zjarrit, Mr.Rrahman sefedini, 2010
5, Matematikë elementare për ekonomik dhe emergjenca, Dr.Reshat Kadriu, Dr.Muahrrem, Berisha Mr.Nimete Berisha, 2010
6, Politikat e zhvillimit rajonal, Dr.Musa Limani, 2010
7, Politikat financiare-Me vështrim Kosova, Dr.Artan Nimani , 2010
8, Bazat e sistemit të drejtësisë, Mr.Besim Kelmendi, 2011
9, Mikroekonomia, Dr.Musa Limani, 2011
10, Elena Gjika dhe kultura shqiptare, Kolegji Biznesi, 2011
11, Hyrje në menaxhimin e emergjencave, Dr.Kudusi Lama, 2012
12, Praktika I dhe II, Mr.Rrahman sefedini, 2012
13, Bazat e shtetit dhe së drejtës, Mr.Petrit Nimani, 2012
14, E drejta e arbitrazhit, Mr.Ramadan Thaqi, 2012
15, Fjalor shpjegues i termeve të ekonomisë, Dr.Artan Nimani, 2012
16, E drejta biznesore, Dr.Riza Smaka,
Mr.Skender Gojani, 2012
17, Kapitali intelektual, Dr.A.Nimani,Dr.N.Kabashi,Mr.V.Zeqirja,Mr.N. Zogu, 2012
18, Vlerat e luftës çlirimtare të Kosovës për mbrojtjen e çështjes kombëtare, Dr.Kudusi Lama, 2012
19, Matematika në biznes-Përmbledhje detyrash, Dr.Reshat Kadriu,Mr.Nimete Berisha, 2012
20, Menaxhimi i burimeve njerëzore , Dr.Fetije Gjaku-Murturi, 2012
21, Konkurrenca dhe e drejta e konkurrencës, Dr.Shyqeri Kabashi,Dr.Gani Asllani, 2012
22, Menaxhimi i emergjencave në kondikta të ndërlikuara, Dr.Izet Shehu, 2012
23, Bazat e statistikës, Dr.Sh.Kabashi,Dr.A.Nimani, 2012
24, Matematikë për biznes dhe ekonomiks, Dr.F.Berisha,Dr.M.Berisha, 2013
25, Mbrojtja teknike në procesin e punës, Dr.H.Nuredini,Mr.M.Mehani, 2013
26, Mjetet, pajisjet dhe metodat për shuarjen e zjarrit, Dr.Izat Shehu,Mr.Miftar Mehani, 2013
27, Makroekonomia, Dr.Musa Limani, 2013
28, Menaxhimi I emergjencave , Dr.Kudusi Lama, 2013
29, Gjëma e atdheut, Dr.Emin Kabashi, 2013
30, Fjalor i terminologjisë juridike, Skender Gojani, 2013
31, E drejta Kushtetuese, Mr.Petrit Nimani, 2014
32, Menaxhimi i planeve të emergjencave, Dr.Kudusi Lama, 2014
33, Bazat e informatikës, Mr.Afërdita Dervishi, 2014
34, Demonstratat e vitit 1981 dhe politika shqiptare, Kolegji Biznesi, 2014
35, Revistë për çështje shkencore-Nr. 1, Kolegji Biznesi, 2008
36, Revistë për çështje shkencore-Nr. 2 dhe 3, Kolegji Biznesi, 2008
37, Revistë për çështje shkencore-Nr. 4, Kolegji Biznesi, 2009
38, Revistë për çështje shkencore-Nr. 5, Kolegji Biznesi, 2009
39, Revistë për çështje shkencore-Nr. 6, Kolegji Biznesi, 2010
40, Revistë për çështje shkencore-Nr. 7, Kolegji Biznesi, 2010
41, Revistë për çështje shkencore-Nr. 8, Kolegji Biznesi, 2011
42, Revistë për çështje shkencore-Nr. 9 e 10, Kolegji Biznesi, 2012
43, Revistë për çështje shkencore-Nr. 11, Kolegji Biznesi, 2012
44, Revistë për çështje shkencore-Nr. 12 e 13, Kolegji Biznesi, 2013
45, Revistë për çështje shkencore-Nr. 14 e 15, Kolegji Biznesi, 2014
46, E drejta e autorit, Ramadan Thaqi, 2014
47, Monografi e Kolegjit Biznesi, Kolegji Biznesi, 2014
48, Integrimet ekonomike evropiane-Ribotim, Dr.Musa Limani, 2015
49, Doracak për emergjenca, Kolegji Biznesi, 2015
50, Fjalor shpjegues i termave të menaxhimit të emergjencave, Dr.Sh.Kabashi,Dr.I.Shehu,Dr.K.Lama, 2015
51, Lufta kunder roberisë dhe historia (Idriz Ajet Gashi-jeta dhe vepra), Emin Kabashi, 2015
52, Bazat e sistemit të drejtesisë, Besim Kelmendi, 2015
53, Revistë për çështje shkencore-Nr.16 e 17, Kolegji Biznesi, 2015
54, Ahmet Haxhiu dhe atdheu: (materiale nga Konferenca shkencore), Kryered. Prof. dr. Shyqeri Kabashi; Kolegji Biznesi, 2016
55, Analiza dhe vlerësimi i rreziqeve, Dr. Kudusi Lama, 2016
56, Viktimologija, Prof. dr. Ljubomir Čimburović, Doc. Dr. Zoran Stevanović, Doc. Dr. Eldar Šaljić, Msc. Jasmina Igrački, 2016
57, Revista “BIZNESI” (Revistë shkencore për çështje Ekonomike, Juridike, Emergjence e sigurie), Kryered. Prof. dr. Shyqeri Kabashi; Kolegji Biznesi, 2017
58, Doracak për situata emergjence, Kryered. Prof. dr. Shyqeri Kabashi; Kolegji Biznesi, 2017
59, Atdheu i dëshmorit, Dr. Emin Kabashi, 2017
60, Praktikum nga Bazat e Kontabilitetit, Dr. Kemajl Ramadani, 2017
61, Hakmarrja, Andrin Kabashi, 2017
62, Burimet e Energjisë, Dr. Xhevat Berisha, 2017
63, Aspekte teoriko-praktike të ekzekutimit të sanksioneve penale në Kosovë 1945-2014, Dr. Resmi Hoxha, 2017
64, Doracak për përgatitjen e provimit profesional për Ekspert i mbrojtjes në punë, Dr. Izet Shehu, 2017
65, Praktika planifikuese në emergjenca, Dr. Ibush Luzha, 2018
66, Engjëlli e vdekjes, Andrin Kabashi, 2018
67, Kërkim - shpëtimi në situata emergjence, Dr. Kudusi Lama dhe Mr. Sherif Sejdiu, 2018
68, Ekonomia e Kosovës, Dr. Musa Limani, 2018
69, Sistemi fiskal dhe buxheti i shtetit, Dr. Agim Berisha dhe Msc. Burim Morina, 2018