MENAXHMENT DHE FINANCA

Syllabuset MENAXHMENT DHE FINANCA Viti i I-rë

Syllabuset MENAXHMENT DHE FINANCA Viti i II-të