Paketa e 3-të e punës për projektin MORIN, vizitë në Universitetin Europian të Tiranës!

Kolegji Biznesi po kontribuon në mënyrë aktive në zhvillimin e udhëzimeve për "Njohjen Akademike përmes Rezultateve të Mësimit" përmes përfshirjes së tij në projektin MORIN. Kjo nismë financohet nga programi Erasmus+ i Komisionit Evropian.
Një ekip nga Kolegji Biznesi mori pjesë në një seminar tre-ditor në Universitetin Europian të Tiranës. Ky seminar ishte një komponent i rëndësishëm i projektit MORIN, që synonte zhvillimin e udhëzimeve gjithëpërfshirëse për njohjen akademike bazuar në rezultatet e të nxënit.
Partnerët ndërkombëtarë ndanë praktikat e tyre më të mira përmes prezantimeve të detajuara. Ky sesion dha njohuri të vlefshme për qasje të ndryshme ndaj njohjes akademike.
Përpjekjet bashkëpunuese për udhëzuesin do të vazhdojnë gjatë muajve të ardhshëm. Do të ndërmerren edhe aktivitete shtesë për të siguruar përfundimin e produktit përfundimtar.
Pjesëmarrja e Kolegjit të Biznesit në projektin MORIN nxjerr në pah angazhimin e tij për të përmirësuar praktikat e njohjes akademike. Udhëzimet e zhvilluara përmes kësaj përpjekjeje bashkëpunuese do të luajnë një rol të rëndësishëm në standardizimin dhe përmirësimin e njohjes së rezultateve të të nxënit nëpër institucione.


>

më shumë

Paketa e Punës 5 e Projektit COWEB , në Universitetin e Salentos Itali!

Stafi i Kolegjit Biznesi ishte i angazhur në paketen e 5-të të punës në kuadër të projektit COWEB të mbajrue në Universitetin e Salentos , Itali
Kjo vizitë e frytshme do të ndokoj në ndermarrjen e hapave te ri në zhvillimin e kapaciteteve dhe përfshirjen e teknologjisë më të fundint në sitemin arsimorë superiorë
Projekti COWEB, i fokusuar në avancimin e teknologjive bashkëpunuese virtuale, përfshin paketa të shumta pune për të arritur objektivat e tij. Paketa e Punës 5 (WP5) trajton në mënyrë specifike zhvillimin dhe integrimin e mjeteve bashkëpunuese. Një vizitë e fundit në Universitetin e Salentos dha njohuri të vlefshme dhe përditësime të progresit në lidhje me WP5.


më shumë

Lëvizshmëria e stafit në Universitetin Jaume I, Spanjë!

Java e 5-të ndërkombëtare në Universitetin Jaume I (UJI) shënoi një ngjarje të rëndësishme për institucionet arsimore në të gjithë Evropën, duke nxitur bashkëpunimin dhe shkëmbimin e njohurive. Kolegji Biznesi ishte pjesëmarrës aktiv, duke prezantuar iniciativat kryesore si projektet Coweb dhe Morin. Ky raport nxjerr në pah aktivitetet, prezantimet dhe rezultatet e përfshirjes së Kolegjit Biznesi në këtë ngjarje.
Projekti Coweb, një nismë që synon rritjen e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë nëpërmjet Teknologjisë Virtuale, ishte një pikë qendrore e prezantimeve të Kolegjit Biznesi.
Pjesëmarrja e Kolegjit Biznesi në Javën e 5-të Ndërkombëtare në Universitetin Jaume I ishte shumë produktive, duke rezultuar në bashkëpunime të shumta potenciale dhe dukshmëri të zgjeruar për projektet Coweb dhe Morin. Ngjarja ofroi një platformë të vlefshme për ndarjen e praktikave inovative arsimore dhe krijimin e partneriteteve ndërkombëtare.
Universitat Jaume I mblodhi së bashku afro 50 profesionistë nga 27 universitete ndërkombëtare javën e kaluar për edicionin e pestë të Javës së Trajnimit të Stafit, një takim i lidhur me programin Erasmus+, ku ata do të kryejnë aktivitete të ndryshme trajnimi dhe kulturore. Qëllimi është promovimi i Universiteteve në nivel ndërkombëtar dhe nxitja e shkëmbimit të praktikave të mira ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë në vende të ndryshme.
Përfaqësimi përbëhet nga 42 persona nga universitetet e Portugalisë, Hungarisë, Rumanisë, Belgjikës, Turqisë, Polonisë, Italisë, Holandës, Kosovës, Letonisë, Francës, Ukrainës, Republikës Çeke, Greqisë, Mbretërisë së Bashkuar, Lituanisë dhe Republikës së Trinidadit. dhe Tobago.


më shumë

Misioni

Kolegji Biznesi vazhdon traditën e tij akademike pozitive, krijon mjedise dhe përvoja akademike transformuese për të realizuar potencialin e plotë të studentëve të tij, ai zbaton standarde të përparuara të mësimdhënies, hulumtime shkencore dhe ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit në përgjithësi.

Apliko