Mobiliteti Virtual Avatar

Zbatimi për herë të parë i një hapësire takimesh virtuale duke përdorur avatar, duke sjellë pranë nesh të ardhmen dhe një realitet të ri.
Si pjesë e projektit COWEB të bashkëthemeluara nga Erasmus+ e Bashkimit Evropian, ne zhvilluam një takim virtual, duke përdorur teknologjinë bashkëkohore që do të na lejojë të hapim një realitet të ri takimesh dhe bashkëpunimi në të ardhmen e afërt!
COWEB – është projekti që Promovon dhe Lehtëson Bashkëpunimin Virtual si dhe Ndërkombëtarzimin e Mësimit në Arsimin e Lartë të Ballkanit Perëndimor.
Institucionet Arsimore (IAL) për mësimin bashkëpunues virtual ndërkombëtar (VCL) si një qasje inovative pedagogjike në mësimdhënie dhe nxënie, me një fokus në bashkë-krijimin e hapësirave mësimore virtuale/të përziera dhe përmbajtjes së kursit që do të nxisin aftësitë dhe kompetencat e shekullit të 21-të për studentët dhe adresojnë bashkëpunimin e ulët ndërkufitar mes IAL-ve dhe studentëve në rajonin e Ballkanit Perendimor