Trajnimi i radhës në Ohër, Maqedoni e Veriut në kuadër të projektit MORIN!

Një muaj dinamik po zhvillohet, për ngritjen e kapaciteteve në Arsimin e Lartë gjegjësishtë për stafin e Kolegjit Biznesi me qendër Prishtinën dhe stafin e degës në Prizren dhe partnerët e projektit MORIN, i cili ështe arritur me mbështetjen e programit ERASMUS+ të Bashkimit Europian.
Jemi duke ndjekur hapat zhvillimorë lidhur me:
Zhvillimi i dokumenteve dhe mjeteve për të krijuar një qasje të përbashkët rajonale për njohjen akademike, ndërkombëtarizimi i kurrikulës nëpërmjet rezultateve të të nxënit global dhe lëvizshmërisë së integruar, krijimi i procedurave institucionale për njohjen e lëvizshmërisë së krediteve duke miratuar një model të rezultateve të të nxënit për përmirësimin. transparenca, cilësia e mësimdhënies dhe e të mësuarit për aftësitë e provës së së ardhmes, dhe lëvizshmëria dhe plotësimi i kredencialeve përmes transferimit të krediteve. Do të kryhet një studim i hartës rajonale. Do të zhvillohet një mjet vetëvlerësimi për njohjen e lëvizshmërisë, rregullore për praktikat e njohjes në të gjithë institucionin, udhëzime për njohjen akademike nëpërmjet rezultateve të mesimit, do të rishkruhen rezultatet e mësimit e të paktën 5 kurseve nga dy programe studimi në IAL-të e Ballkanit Perendimorë-së, 5 praktika njohjeje, një për IAL BP, do të simulohet dhe krahasohet me ato reale brenda konsorciumit. Do të organizohen seminare dhe uebinarë trajnimi për të ndërtuar kapacitetet e stafit akademik për përmirësimin e praktikave të njohjes.
IAL-të e BP-së, stafi dhe studentët e tyre, si përfitues të drejtpërdrejtë, dhe universitetet e tjera të BP-së, ministritë, politikëbërësit, ekspertët e AL-së duhet të jenë në gjendje të shfrytëzojnë rezultatet e projektit dhe ti integrojnë ato në kontekstet e tyre të AL.
Konsorciumi përbëhet prej 8 Universitete:

1. Koordinator i Projektit: Universiteti i Vlorës, Shqipëri2. Universiteti Europian i Tiranës

3. Kolegji Profesional i Tiranës

4. Kolegji AAB Kosovë

5. Kolegji “Biznesi” Kosovë

6. Universiteti Palacky, Çeki

7. Universiteti “St. Kliment Ohridski” – Manastir, Maqedoni

8. Universiteti i Nishit, Serbi