Takimi i radhës virtual i Projektit MORIN

Gjatë këtij takimi u diskutuan dhe u finalizua propozim raporti per vetvlersim në rezultatet e të nxënit gjatë mobilitetit të studentëve, në univeristetet partnere.
MORIN - Njohja e Lëvizshmërisë për Integrim, një projekt shumë-vendësh i CBHE-së në bazë 1, trajton Integrimin e migrantëve si një rajon rajonal
prioritet gjithëpërfshirës duke u fokusuar në njohjen akademike të lëvizshmërisë së studentëve bazuar në rezultatet e të nxënit (RN) si një inovativ
Qasja pedagogjike, e nevojshme dhe përkatëse, për lidhjen e punës me arsimin, duke siguruar transparencën e kurrikulës, krahasueshmërinë,
fleksibilitet për përmirësimin e procedurave të njohjes dhe transferimit të studimeve, duke rishikuar përmbajtjen e lëndëve, metodologjitë dhe vlerësimin për të siguruar.
Të nxënit me në qendër studentin dhe të orientuar drejt aftësive që shton një dimension ndërkombëtar, global në kurrikulë, duke rritur kështu bashkëpunimin
ndërmjet IAL-ve të BB6-së për shkëmbimin e studentëve dhe punësueshmërinë dhe lidhjen brendarajonale. Ne ndjekim këto rrugë të ndërlidhura të veprimit:
zhvillimi i dokumenteve dhe mjeteve për të krijuar një qasje të përbashkët rajonale për njohjen akademike, ndërkombëtarizimin e kurrikulës
nëpëmjet RN globale dhe lëvizshmërisë së integruar, duke vendosur procedura institucionale për njohjen e lëvizshmërisë së kredisë duke miratuar një RN
model për rritjen e transparencës, mësimdhënies dhe mësimnxënies cilësore për aftësitë e të ardhmes, si dhe lëvizshmërinë dhe plotësimin e kredencialeve përmes
transferimi i kredisë.