MENAXHIMI I EMERGJENCAVE

 

 

Semestri I (VII)

Lëndët

O/Z

Prpfesori i lëndës

Syllabuset

Organizimi teorik dhe praktik i emergjencave

O

Dr. Hamid Nuredini

Shkarko

Lidershipi në emergjenca

O

Dr. Shyqeri Kabashi

Shkarko

Menaxhimi i programeve preventive në emergjenca

O

Dr. Izet Shehu

Shkarko

Metodologjia e hulumt. shkencor

O

Dr. Sylë Sylanaj

Shkarko

Menaxhimi i planeve të Emergjencave

Z

Dr. Kudusi Lama

Shkarko

Standardet operative në kushtet emergjente

Z

Dr. Milazim Shabani

Shkarko

Punimi seminarik

O

 

 

Gjithsej

 

 

 

 

Semestri II (VIII)

Lëndët

Tipi

Profesori i Lëndës

Syllabuset

Menaxhimi i Emergjencave Medikale

O

Dr. Izet Shehu

Shkarko

Planëzimi i Operacioneve të Emergjencave

O

Dr Kudusi Lama

Shkarko

Menaxhimi i vendit të ngjarjes dhe përpilimi i raporteve

O

Dr. Izet Shehu

Shkarko

Zhvillimi i Operacioneve të Emergjencave

O

Dr Kudusi Lama

Shkarko

Rregullat dhe procedurat e Inspektimeve

Z

Dr. Hamit Nuredini

Shkarko

E drejta e punës

Z

Dr. Hava Bujupaj

Shkarko

 
Semestri III (IX)

Lëndët

O/Z

Profesori i Lëndës

Syllabuset

Analiza dhe vlerësimi i Rreziqeve

O

Dr. Kudusi Lama

Shkarko

Pajisjet dhe proceset teknologjike

O

Dr. Xhevat Berisha

Shkarko

Menaxhimi i Emergjencave Ndërkombëtare

O

Dr. Kudusi Lama

Shkarko

Planifikimet Emergjente të integruara

O

Dr. Milazim Shabani

Shkarko

Menaxhimi i Emergjencave në Kondita të ndërlikuara

Z

Dr. Izet Shehu

Shkarko

E drejta e emergjencave

Z

Dr. Hava Bujupaj

Shkarko