Akreditimi

Kolegji “Biznesi”, duke pasur parasysh dispozitat ligjore nga fusha e arsimit të lartë në Republikën e Kosovës, standardet evropiane për arsimin e lartë dhe cilësinë akademike i është nënshtruar procesit të akreditimit nga Agjencioni i Kosovës për Akreditim.

Profili i Kolegjit “Biznesi” në AKA   >> kliko këtu 


Pas vlerësimit  nga grupi i eksperteve ndërkombëtar dhe vendorë të Agjencionit të Kosovës për Akreditim, me vendim Nr. 464/10 të Bordit të AKA dhe me Vendim Nr. 013/186 të MASHT-it, janë akredituar këto programe të studimeve:

 

 Niveli i studimeve - BACHELOR


1. Menaxhment dhe Ekonomiks (BA)
a.Menaxhment biznesi
b.Biznes ndërkombëtar
c.Marketing dhe komunikim

2. Banka dhe financa në biznes (BA)

3. Menaxhimi i emergjencave (BA)
a.Mbrojtja në punë
b.Mbrojtja nga zjarri
c.Mbrojtja e ambientit

4. Juridik i përgjithshëm (L.L.B)
a.Administrativ-kushtetues
b.Penalo-juridik
c.Civil-juridik
d.Penologji dhe ekzekutimi i sanksioneve penale
 Niveli i studimeve - MASTER


1. Menaxhment dhe Financa (MA)

2. Menaxhimi i Emergjencave (MA)

3. Juridik - Penal (MA)