Menaxhment dhe Financa (MA)

Qëllimi dhe objektivat:

Qëllimi i Programit Studimor Menaxhment dhe Financa është të përgatisë të diplomuarin për të analizuar, planifikuar dhe realizuar në mënyrë të pavarur zgjidhjet për zhvillimin, dhe integrimin e shkathtësive dhe kompetencave në fushën e Menaxhimit dhe Financave në kompani private dhe publike, në mjedise kombëtare, rajonale ose ndërkombëtare.

Rezultatet e mësim nxënies

Rezultatet e mësim nxënies përfshijnë njohuritë, aftësitë dhe kompetencat që një i diplomuar në Menaxhment dhe Financa do të arrijë nga programi.

  • Rezultatet e mësim nxënies të Programit Studimor Të diplomuarit në Menaxhment dhe Financa
  • Arsimi akademik Të përgatisë të diplomuarit si profesionistë në Menaxhment dhe Financa
  • Njohuri për zgjidhjen e problemeve ekonomike Zbatojnë njohuritë mbi bazat e ekonomis, shkencën dhe njohuritë e fushës të përshtatshme për menaxhment dhe financa sipas kërkesave të përcaktuara
  • Analiza e problemit Identifikojnë, analizojnë, formulojnë, hulumtojnë literaturën dhe zgjidhin probleme komplekse ekonomike duke arritur në përfundime të vlefshme përmes disiplinave të fushës përkatëse
  • Zhvillimi i zgjidhjeve Përdorimi modern i mjeteve Vlerësojnë zgjidhjet për problemet e ekonomike. Krijojnë, zgjidhin, përshtatin dhe aplikojnë teknika, burime dhe mjete moderne të përshtatshme për aktivitetet ekonomike, duke kuptuar kufizimet me të cilat përballen
  • Puna individuale dhe ekipore Funksionojnë në mënyrë efektive si individ dhe si anëtar ose udhëheqës në ekipe të ndryshme dhe në mjedise shumë disiplinore
  • Komunikimi Komunikojnë në mënyrë efektive me komunitetin e shkencave ekonomike dhe shoqërinë në përgjithësi rreth aktiviteteve ekonomike duke qenë në gjendje të kuptojnë dhe shkruajnë raporte efektive, hartojnë dokumentacion, bëjnë prezantime efektive dhe japin dhe kuptojnë udhëzime të qarta
  • Profesionalizmi dhe shoqëria ekonomike Kuptojnë dhe vlerësojnë çështjet sociale, të sigurisë, ligjore dhe kulturore brenda kontekstit lokal, rajonal dhe global si përgjegjësi të vazhdueshme që lidhen me praktikën profesionale të shkencave ekonomike
  • Etika Kuptojnë dhe angazhohen për etikën profesionale, përgjegjësitë dhe normat e praktikës profesionale
  • Të mësuarit gjatë gjithë jetës Njohin nevojën dhe kanë aftësinë për tu angazhuar në mësim të pavarur për zhvillim të vazhdueshëm si profesionist

Prof.Asoc.Dr.Betim Spahiu

Prof.Ass.Dr.Nexhmije Kabashi

Prof.Ass.Dr.Ariana Xhemajli