Menaxhimi i emergjencave (MA)

Qëllimi dhe objektivat:

Qëllimi i programit studimor, “Menaxhimi i Emergjencave” (MA), është të përgatit studentët që në mënyrë të pavarur të parashikojnë, përpilojnë, planifikojnë dhe organizojnë masat parandaluese për mbrojtje, reagim emergjent, zhvillimit të operacioneve, lehtësim dhe rimëkëmbjes për situatat emergjente, në nivel vendi apo edhe për misione ndërkombëtare.

Objektivat dhe rezultatet e mësim nxënies

Rezultatet e mësim nxënies përfshijnë njohuritë, aftësitë dhe kompetencat që një i diplomuar në Menaxhimi i Emergjencave(MA) do të arrijë nga programi.

 • Rezultatet e mësim nxënies të Programit Studimor Të diplomuarit në Menaxhmimin e Emergjencave
 • Arsimi akademik Të përgatisë të diplomuarit si profesionistë të Menaxhimit të Emergjencave.
 • Hulumtimi shkencor Demonstrojnë njohuri dhe kuptojnë kërkesat e stafit menaxherial që shfrytëzojnë informatat financiare dhe mundësinë për vendimmarrje duke vlerësuar performancën financiare të kompanive
 • Njohuri për zgjidhjen e problemeve në Menaxhim të Emergjencave Të hartojë, kontrollojë dhe menaxhojë projekte për planifikimin dhe parandalim e situatave emergjente.
 • Analiza e problemit Identifikojnë, klasifikojnë, krahasojnë, analizojnë, formulojnë dhe hulumtojnë metodat konkrete për zgjedhjen e problemeve komplekse në fushën emergjencave, duke nxjerrur përfundime të vlefshme përmes disiplinave të fushës së emergjencave.
 • Zhvillimi i zgjidhjeve Ilustron shembuj konkret për situatat e emergjencave.
 • Përdorimi i standardeve të avancuara për zgjidhje Përshtatë masat parandaluese ndaj situatave emergjente, Zbaton planifikimet e nevojshme gjatë operacioneve emergjente,
 • Puna individuale dhe ekipore Funksionojnë në mënyrë efektive dhe efikase si individ dhe anëtar të ekipeve emergjente në situate të ndryshme emergjente.
 • Komunikimi Harton dhe përpilon raporte për nevojat e ekipeve emergjente mbrenda komandës së incidentit në zonat e goditura. Planifikon, komunikon dhe menaxhon informimin, në situate gjatë operacioneve emergjente. Monitoron gjendjen e krijuar në teren dhe njofon publikun për gjendjen e tendosur.
 • Profesionalizmi dhe shoqëria në emergjenca Zbulojmë dhe vlerësojnë çështjet sociale dhe humane, të sigurisë dhe ligjore brenda kontekstit lokal, rajonal dhe ndërkombëtar si përgjegjësi të vazhdueshme që lidhen me praktikën profesionale të menaxhimit të emergjencave.
 • Etika Zhvillojnë, përshtatin dhe angazhohen për etikën profesionale, përgjegjësitë dhe normat e praktikës profesionale
 • Të mësuarit gjatë gjithë jetës Parashikojnë dhe zgjedhin nevojat adekuate të publikut dhe kanë aftësinë për tu angazhuar në mësim të pavarur për zhvillim të vazhdueshëm si profesionist.

Prof.Ass.Dr.Iliriana Demaj

Prof.Ass.Dr.Rushan Ceka