Banka dhe financa në biznes (BA)

Qëllimi dhe objektivat:

Programi studimor është i modeluar në atë mënyrë që të pajis studentët të arrijnë objektivat e kualifikimit, duke përfshirë njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat në fushën e Bankave dhe Financave. Synimi i Programit Studimor Banka dhe Financa është të përgatisë të diplomuarin për të analizuar, planifikuar dhe realizuar në mënyrë të pavarur zgjidhjet për zhvillimin, dhe integrimin e shkathtësive dhe kompetencave në fushën e bankave dhe financave në kompani private dhe publike, në mjedise kombëtare, rajonale ose ndërkombëtare.

Rezultatet e mësim nxënies të programit

Rezultatet e mësim nxënies përfshijnë njohuritë, aftësitë dhe kompetencat që një i diplomuar në Banka dhe financa do të arrijë nga programi i nvelit përkatës

 • Rezultatet e mësim nxënies të Programit Studimor Të diplomuarit në Banka dhe financa
 • Arsimi akademik Të përgatisë të diplomuarit si profesionistë me kompetenca në fushën e bankave dhe financa
 • Njohuri për zgjidhjen e problemeve ekonomike dhe menaxheriale Zbatojnë njohuritë mbi bazat e ekonomisë, shkencën dhe njohuritë e fushës të përshtatshme të bankave dhe financave sipas kërkesave të përcaktuara
 • Analiza e problemit Identifikojnë, formulojnë, hulumtojnë literaturën dhe zgjidhin probleme komplekse financiare duke arritur në përfundime të vlefshme, duke përdorur parimet themelore të bankave, financave dhe disiplinave në fushat përkatëse.
 • Zhvillimi i zgjidhjeve Vlerësojnë zgjidhjet për problemet e ekonomike dhe financiare
 • Përdorimi modern i mjeteve Krijojnë, zgjidhin, përshtatin dhe aplikojnë teknika, burime dhe mjete moderne të përshtatshme për aktivitetet financiare, duke kuptuar kufizimet me të cilat përballen
 • Puna individuale dhe ekipore Funksionojnë në mënyrë efektive si individ dhe si anëtar ose udhëheqës në ekipe të ndryshme dhe në mjedise shumë disiplinore.
 • Komunikimi Komunikojnë në mënyrë efektive me komunitetin e shkencave financiare dhe shoqërinë në përgjithësi rreth aktiviteteve financiare duke qenë në gjendje të kuptojnë dhe shkruajnë raporte efektive, hartojnë dokumentacion, bëjnë prezantime efektive dhe japin dhe kuptojnë udhëzime të qarta.
 • Profesionalizmi dhe shoqëria në ekonomi Kuptojnë dhe vlerësojnë çështjet sociale, të sigurisë, ligjore dhe kulturore brenda kontekstit lokal, rajonal dhe global si përgjegjësi të vazhdueshme që lidhen me praktikën profesionale të shkencave financiare.
 • Etika Kuptojnë dhe angazhohen për etikën profesionale, përgjegjësitë dhe normat e praktikës profesionale
 • Të mësuarit gjatë gjithë jetës Të mësuarit gjatë gjithë jetës Njohin nevojën dhe kanë aftësinë për tu angazhuar në mësim të pavarur për zhvillim të vazhdueshëm si profesionist në fushën e financave dhe bankave

Prof.Ass.Dr.Mustaf Kadriaj

Prof.Ass.Dr.Erza Arifi

Prof.Ass.Dr.Ylber Krasniqi

Prof.Ass.Dr.Brikenda Vokshi